Reading

Vegan Travel Phrases for Armenia

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit

Vegan Travel Phrases for Armenia

Table of Contents

If you are travelling to Armenia then make sure to download our vegan travel phrases and the illustrations from the gallery above.

vegan travel phrases for armenia

The Armenian Vegan Travel Phrases

 1. I am vegan.
  Ես բուսակեր եմ:
 2. I do not eat seafood, fish or meat.
  Ծովամթերք, ձուկ կամ միս չեմ ուտեր:
 3. I do not eat eggs or dairy products.
  Հաւկիթ կամ կաթնամթերք չեմ ուտեր:
 4. I do not eat any animal products (no honey, milk, butter, cheese, eggs, meat, fish or seafood).
  Կենդանական մթերք չեմ ուտեր (ոչ մեղր,ոչ կաթ, ոչ կարագ,պանիր,հաւկիթ,միս,ձուկ կամ ծովամթերք):
 5. Please remove the ________.
  Խնդրեմ հեռացուցէք ______________.
  1. Cheese
   .Պանիրը
  2. Honey
   .Մեղրը
  3. Milk
   .Կաթը
  4. Butter
   .Կարագը
  5. Egg
   .Հաւկիթը
  6. Meat
   .Միսը
  7. Fish
   .Ձուկը
  8. Seafood
   .Ծովամթերքը
  9. Mayonnaise
   .Մայոնէզը
  10. Animal fat
   .Կենդանական իւղ _ ճարպը
 6. Is there any ________ in this?
  Վերը յիշուածներէն որեւէ մէկէն կա՞յ այս ուտեստին մէջ _________________
 7. Do you have any vegan options?
  Բուսական տարբերակ ունի՞ք:
 8. Please use vegetable oil instead of butter/animal fat for cooking.
  Եփելու համար նախընտրելի է բուսական ձէթ գործածել կարագիկամ կենդանական իւղի փոխարէն:
 9. Do you have any plant-based milk (soy, almond, oat, coconut, etc.)?
  Բուսական կաթ ունի՞ք (սօյա ,նուշ , վարսակ ,հնդկընկոյզ……)
 10. Do you know any vegan restaurants near here?
  Մօտակայքը բուսական ճաշարան կա՞յ:
 11. Is this product made from animals (leather, wool, silk, cashmere, fur, etc.)?
  Այս ապրանքը կենդանիէ պատրաստուա՞ծ է (կաշի , բուրթ ,մետաքս , քաշմիր , մուշտակ .. ) 
 12. Is this made from fake fur?
  Այս ապրանքը արհեստակա՞ն մուշտակ է:
 13. I only want vegetables please.
  Ես միայն բանջարեղէն կ’ուզեմ:

Eco-Friendly Phrases

 1. Could you please pack the leftover food in this container?
  Կարելի՞ է ճաշի մնացորդը այստեղ տեղադրել:
 2. Please do not give me a straw.
  Եթէ կարելի է ծղոտ չեմ ուզեր:
 3. I would like to use my own cutlery, thank you.
  Կը նախընտրեմ գործածել իմ սեփական դանակ-պատարաքաղը , շնորհակալութիւն:
 4. Please could you fill my bottle with drinking water?
  Կարելի՞է շիշս խմելու ջուրով լեցնել:
 5. I would like to use my own cup/bottle, thank you.
  Կը նախընտրեմ գործածել իմ սեփական գաւաթը շիշը , շնորհակալութիւն:
 6. I would like to use my own bag, thank you.
  Կը նախընտրեմ գործածել իմ սեփական պայուսակը, շնորհակալութիւն:


Thanks to Maral Hanna-Boghossian for providing the translations.

A penny for your thoughts

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

& help us spread the vegan message!

advertise your vegan brand with the vegan sisters

advertise your vegan brand with the vegan sisters

Spam Free News

Be the first to know about our vegan news & exclusive discounts

You can unsubscribe at any time!